Kurs prawa jazdy – Krok po kroku

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy prezentację, w której zawarte są podstawowe informacje dotyczące procesu uzyskania prawa jazdy.

Obraz11

Krok 1

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek (kat. B – 18 lat, kat. A1 – 16 lat, kat. A – 24 lata),
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym,
 4. odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 5. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Krok 2

 • Od 19 stycznie 2013 roku każda osoba, ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami powinna posiadać Profil Kandydata na Kierowcę. W celu utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania i złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków (tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii), pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.                                                                                                                                            Osoby z wadami wzroku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)).                                           Nakrycie głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 • kserokopię prawa jazdy (dotyczy osób posiadających prawo jazdy).

W mieście Bydgoszcz należy udać się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (ul. Grudziądzka 9-15, 1 piętro ) lub Starostwa Powiatowego,  w zależności od miejsca zameldowania. (Starostwo  Powiatowe Bydgoszcz – ul. Konarskiego 1-3, 4 piętro, pokój 445).

Osoby niepełnoletnie muszą iść z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Na podstawie ww. dokumentów Starosta generuje w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

Profil kandydata na kierowcę Starosta wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia  w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy, po podaniu przez te osobę numeru PKK oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni.

Krok 3

Przebieg kursu prawa jazdy na kat. B

Przed rozpoczęciem kursu zapraszamy do naszego biura celem  rezerwacji dogodnego terminu   oraz dokonania formalności  potrzebnych do rozpoczęcia kursu.

TEORIA (30 godzin lekcyjnych)

 • Na zajęciach teoretycznych poznasz przepisy ruchu drogowego.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Otrzymasz także bezpłatne materiały szkoleniowe  firmy CREDO.
 • Produkty dostarczane przez SPH Credo są w 100 procentach legalne, w pełni kontrolowane przez licencjodawcę, czyli PWPW S.A.
 • Dzięki rozszerzonej na  wniosek SPH Credo umowie licencyjnej, aplikacje umieszczone na płytach charakteryzują się bardzo zbliżonym wyglądem ekranu egzaminacyjnego, wykorzystywanego na egzaminie państwowym w ośrodkach egzaminowania. Działanie to ma na celu ograniczenie stresu, który towarzyszy kursantowi podczas egzaminu teoretycznego.

Obraz1

 • Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu programu multimedialnego „Vademecum”.
 • Część teoretyczną prowadzi wykwalifikowany wykładowca , ratownik medyczny.
 • Czas trwania teorii na  kursie podstawowym to  ok. 3 tygodnie.
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w  klimatyzowanej sali wykładowej wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne.

sala-wykładowa

PRAKTYKA (30 godz. zegarowych)

 • Podczas części praktycznej nauczysz się bezpiecznie poruszać po drogach publicznych.
 • Jazdy prowadzone są w nowych, klimatyzowanych samochodach Toyota Yaris .
 • Dopasujemy godziny szkolenia do Twoich możliwości.
 • Nauka jazdy odbywa się w Bydgoszczy, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach  8.00 – 22.00.
 • Nasz plac manewrowy znajduje się blisko tras egzaminacyjnych i WORD. (Szczególnie jest to ważne kiedy chce się powtórzyć wszystkie zadania krótko przed egzaminem państwowym.)
 • Kurs kończymy EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM który jest podstawą aktualizacji PKK.

Krok 4

Egzamin państwowy i odbiór prawa jazdy.

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy po zakończonym kursie i uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego, należy udać się do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam podajemy swój numer PKK oraz dokonujemy opłaty za egzamin i uzgadniamy termin jego zdawania. Egzamin teoretyczny odbywa się za pomocą urządzenia komputerowego.  Zapisu można też dokonać przez portal

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/zapisz-sie-na-egzamin-na-prawo-jazdy

PROSIMY PAMIĘTAĆ ŻEBY NA EGZAMIN IŚĆ Z WAŻNYM DOWODEM OSOBISTYM LUB PASZPORTEM.

Odbiór prawa jazdy. Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie. Opłat można dokonać w kasie lub na konto urzędu.

Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będą ważne przez 15 lat, pozostałe przez pięć lat. Nowe dokumenty będą wydawane na czas określony, który maksymalnie wynosić będzie 15 lat.

Prezentację opracowała i przygotowała
Anna Grabowska

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. (X) Rozumiem Więcej informacji ».